Jobbeskrivelse: Som revisor hos KAMPER+ANDERSEN vil du indgå i et dynamisk team, hvor dine primære arbejdsopgaver vil omfatte:

Kvalifikationer: Vi søger en person med følgende kvalifikationer og kompetencer:

Personlige egenskaber: Vi lægger vægt på, at du er:

Vi tilbyder: Hos KAMPER+ANDERSEN får du:

KAMPER+ANDERSEN er en lokal forankret revisionsvirksomhed i Nykøbing Falster med 20 medarbejdere, som servicerer lokale virksomheder og selvstændige erhvervsdrivende på Lolland-Falster. Vi er din økonomiske sparringspartner, og vi tilstræber at være fleksible, pålidelige og yde dig en formidabel service.

Ansøgning: Hvis du er interesseret i stillingen som revisorassistent hos KAMPER+ANDERSEN, bedes du sende din ansøgning og CV til peter@kamperandersen.dk eller martin@kamperandersen.dk senest 16. august 2024. For yderligere information om stillingen, kontakt Peter Kamper eller Martin Andersen på 5485 1133.

Vi ser frem til at høre fra dig!

Den generelle indberetningsfrist for indsendelse af årsrapporter er 6 måneder, og det betyder, at virksomheder, hvis regnskab følger kalenderåret, skal indberette inden udgangen af 2. kvartal 2024.

Er du i tvivl om, hvornår din virksomhed skal indberette, så sender Erhvervsstyrelsen en påmindelse, når det er ved at være tid til at indberette årsrapporten. Der sendes også en kopi til et af ledelsesmedlemmernes private, digitale postkasse.

Vi hjælper dig også gerne, og vi lægger vægt på, at revision er at sige tingene, som tallene er – og så alle forstår det.

Årsregnskabet

Men lad os starter med at kigge på hele grundlaget for årsrapporten – nemlig årsregnskabet.

”Revisor agerer som offentlighedens tillidsrepræsentant og bidrager til årsregnskaber af høj kvalitet og til gennemsigtighed og tillid til rigtigheden af informationerne i regnskabet – til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og offentligheden generelt”…

Skattestyrelsen

Det lyder måske lidt højtravende men ikke desto mindre er det sådan Skattestyrelsen definerer vores opgaver i forhold til årsregnskabet.

Udover definitionen på vores opgaver, så der vi det også som vores fornemste opgave at hjælpe dig med at drive din forretning bedst muligt og med højest muligt afkast – inden for de regler, der nu engang findes. Det er bedst for dig og bedst for den fair konkurrence.

Det er i øvrigt ikke alle virksomheder, der skal indberette et årsregnskab, men en stor del af de danske virksomheder er faktisk forpligtet til at indberette en såkaldt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Årsrapporten giver et overblik over både indtægter, udgifter og andre finansielle poster.

Det er årsregnskabsloven, der fastsætter bestemmelserne for hvordan virksomheder skal aflægge et regnskab, og den kan du læse mere om her.

Hvad indeholder en årsrapport?

En årsrapport er den vigtigste, årlige kommunikation fra din virksomhed. En årsrapport er nemlig den økonomisk status for din virksomhed. Det er kommunikationen udadtil med oplysninger til investorer, långivere, interessenter, offentlige myndighed mm. om din virksomheds økonomiske og ikke økonomiske forhold – hvordan har din virksomhed det? Hvordan “trives” I?

Det er populært sagt ét, samlet dokument, der teknisk set består af en række lovpligtige og frivillige oplysninger. De lovpligtige elementer er afhængig af, hvilken regnskabsklasse din virksomhed tilhører (A-D), og de frivillige elementer kan være noget om din virksomheds sociale ansvar, etiske retningslinjer og/eller regnskab, miljøregnskab etc.

Bruger du en godkendt revisor, og har vedkommende underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen/erklæringen, indgå i årsrapporten.

Du kan læse mere om kravene til de forskellige regnskabsklasser her.

Artiklen er udgivet af Dansk Revision den 20. marts 2024.

Et flertal i folketinget vedtog 23. januar 2024 en ændring af arbejdstidsloven, og den ændring betyder blandt andet, at arbejdsgivere nu skal registrere alle medarbejderes arbejdstid. Lovforslaget bygger på en partsaftale indgået mellem DA, FH og AC.

Hvorfor skal vi have en ændring af arbejdstidsloven?

Lovændringen implementerer EU-Domstolens afgørelse fra d. 14. maj 2019, hvor det – på baggrund af en sag, hvor den spanske fagforening CCOO sagsøgte Deutsche Bank for ikke at kunne sikre, at reglerne for arbejdstid blev overholdt – blev slået fast, at arbejdsgiverne skal indføre registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid.

Vi taler om begrænsning af overarbejde og hviletid, idet EU-domstolen beskriver formålet som værende at sikre, at reglerne om maksimal, ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes.

Hvem skal tidsregistrere?

Alle virksomheder skal tidsregistrere og de nye regler kræver, at du som arbejdsgiver skal implementere et tidsregistreringssystem, som skal være i stand til at registrere dine medarbejdernes daglige arbejdstid og skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt.

Har I faste arbejdstider fra 7-15 eller 8-16 til 16 er det rimeligt let at registrere arbejdstiden, men for medarbejdere med fleksible arbejdstider eller medarbejdere, der arbejder ude hos kunder, kan det være en udfordring at skulle registrere arbejdstiden løbende.

Når loven træder i kraft, skal du have implementeret et citat: ”objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem”. Der er metodefrihed til at bruge systemer inden for ovennævnte rammer, og så skal systemet kunne

Hvordan skal der tidsregistreres?

To meget vigtige præciseringer og svar er blevet tilføjet til lovforslaget, idet Beskæftigelsesministeren har bekræftet skriftligt, at:

  1. Medarbejderne kun behøver at registrere afvigelser fra den aftalte eller skemalagte arbejdstid,
  2. Lovforslaget kun kræver registrering af medarbejdernes samlede daglige arbejdstid uden krav om specifikation af arbejdstidens tidsrum.

Disse lempelser af registreringskravene er væsentlige, idet arbejdsgivere f.eks. kan udfylde medarbejdernes samlede daglige arbejdstid på forhånd, og så efterfølgende blot registrere medarbejdernes godkendelsen med eventuelle ændringer til den forududfyldte, samlede, daglige arbejdstid.

Undtagelser for tidsregistrering

Den nye lov indeholder en bestemmelse, der giver mulighed for at undtage visse medarbejdere fra reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid og dermed også fra registreringspligten.

Har du medarbejdere, der selv planlægger arbejdstiden eller har ledelsesmæssige funktioner eller andre medarbejdere, der grundet arbejdets karakter, ikke ville kunne fastlægge deres arbejdstid på forhånd, så vil disse medarbejdere indgå under begrebet “selvtilrettelæggere” og været undtaget fra tidsregistrering. Det skal i så fald fremgå af ansættelseskontrakten, at medarbejderen ikke er omfattet af reglerne om daglig hviletid, ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Det skal bemærkes, at selvtilrettelæger-begrebet ikke er entydigt fastlagt i lovens bemærkninger, hvor der i eksempler om medarbejdere i det højere ledelseslag, visse akademikere, erfarne revisorer/advokater og andre, som har en betydelig grad af frihed og selvstændighed i udførelsen af arbejdet.

Det vil derfor være op til individuelle og konkrete vurderinger af, om en medarbejder skal/kan undtages, men vi vil forvente at disse undtagelser skal have begrænset anvendelsesområde.

Lovgivningen bag loven om tidsregistrering

Lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter – Indførelse af registreringskrav og mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid.

Læs mere i Retsinformation – LOV nr 89 af 30/01/2024

Nyheden er originalt udgivet af Dansk Revision den. 11. marts 2023.

Ifølge hvidvaskningsloven må erhvervsdrivende ikke tage imod større kontante betalinger.

I følge forbrugerombudsmanden, så har betalingsmodtagere som udgangspunkt pligt til at modtage kontant betaling i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00 – Dette med afsæt i betalingslovens § 81, stk. 1.

Hvem gælder kontantforbuddet?

Kontantforbuddet gælder alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvasklovens regler om bl.a. opbevaring af kundelegitimation og indberetning af (mistænkelige) transaktioner. Det betyder, at bl.a. pengeinstitutter, advokater og revisorer ikke er omfattet af kontantforbuddet, men de er så omfattet af hvidvaskningslovens skærpede indberetningsregler.

Kontantforbuddet gælder for langt størstedelen af vores kunder i Dansk Revision – dig og øvrige erhvervsdrivende såsom bil-, båd-, og campingforhandlere, elektronikforretninger, tøj- og vinbutikker samt detailhandlere i almindelighed.

Du kan ikke opdele betalingen og slippe for kontantforbuddet

Forbuddet betyder, at du som erhversdrivende ikke må modtage kontantbetalinger på 15.000 kroner eller derover, uanset om betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Det betyder, at du ikke kan komme uden om forbuddet ved at dele en betaling op i flere rater. Hvis der reelt er tale om én betaling, som man blot modtager ad flere omgange, gælder forbuddet altså stadig.

Forbuddet betyder eksempelvis, at en forhandler af cykler, som sælger en cykel for 19.000 kroner, nu ikke kan modtage købesummen i kontanter efter 1. marts 2024. Forhandleren må i stedet bede kunden om at overføre beløbet via sin bank, betale med dankort eller lignende.

Bøde for overtrædelse af kontantforbuddet

Vær opmærksom på, at bøden for overtrædelse af kontantforbuddet er minimum på 10.000 kroner, og ellers 25% af det beløb, der er modtaget over beløbsgrænsen på 15.000 kroner.

Artiklen er udgivet af Dansk Revision den. 7. marts 2024.

Du kan trække reklame- og salgsudgifter fuldt fra som driftsomkostninger, og du kan også afholde en fest for dine ansatte. Fuld plade på både moms- og skattefradrag.

Du kan kun fratrække udgifter til gaver, udflugter og anden opmærksomhed over for forretningsforbindelser med 25%. Det regnes nemlig for at være af kommerciel karakter.

Vi gennemgår kort de åbenlyse forskelle imellem reklameudgifter, repræsentationsudgifter og personaleudgifter.

Reklameudgifter

Du kan fratrække reklame- og salgsudgifter fuldt ud som driftsomkostninger. Det gælder både skatte- og momsmæssigt.

Udgifterne er generelt karakteriseret ved, at de afholdes over for en ubestemt kreds af personer uden for virksomheden. Hos SKAT defineres det som “udgifter, der afholdes i forbindelse med den skattepligtiges erhverv med det formål at opnå salg af varer og tjenesteydelser”. SKAT skriver endvidere, at vurderingen af, om der er fradrag for udgiften til reklame, skal foretages på grundlag af en konkret vurdering af reklameværdien for virksomheden. Du kan altså ikke bare støtte hvad som helst – det skal have en kommerciel værdi for din virksomhed.

Tilbage i 2022 skrev vi en nyhed om sponsorater, der går lidt mere i dybden med reklameudgifter og sponsorater. Den er stadig aktuel.

Repræsentationsudgifter

Udgifter i repræsentationsøjemed er typisk udgifter, som afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser. Dine medarbejdere tæller ikke med her, det drejer sig udelukkende om personer, der ikke er knyttet til din virksomhed som medarbejdere.

I revisorsprog regnes repræsentationsudgifter normalt for det, vi kalder en kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Repræsentationsudgifter er oftest udgifter til:

Repræsentation er altså ikke reklame, og den kan kun fratrækkes 25 pct. skattemæssigt, mens der ikke er fradrag momsmæssigt. Er der tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter, stiller sagen sig lidt anderledes.

Fradrag for repræsentationsudgifter forudsætter normalt, at bilaget er:

Bemærk gerne at det er vigtigt at datere dine bilag og supplere med navne, årsag mv. Nylige domme viser, at det ikke kan gøres efterfølgende.

Personaleudgifter

Med personaleudgifter forstås skattemæssige udgifter afholdt til din virksomheds medarbejdere, herunder eventuelle bestyrelsesmedlemmer, men ikke advokat eller revisor – med mindre de sidder i bestyrelsen naturligvis. Der er tale om udgifter, der afholdes for at forbedre arbejdsmiljøet eller som led i personalepleje m.v.

Det drejer sig nærmere om gaver, underholdning og kost. Er der tale om repræsentationsudgifter, kan de fradrages som omtalt ovenfor. Der er fuldt fradrag skattemæssigt for sådanne udgifter, men som hovedregel intet fradrag momsmæssigt.

Er der tale om blandede arrangementer, kan der eventuelt ske fradrag efter en nærmere opdeling af udgifterne.

Skematisk overblik over skatte- og momsfradrag ved repræsentation for 2024

Således afklaret om forskellene, har vi udarbejdet en lille pjece med et skematisk overblik, hvor du let kan få afklaret fradragsretten i de fleste, forekommende dagligdagstilfælde.

Download vores komplette skema med overblikket over Skatte- og momsfradrag ved repræsentation 2024 her.

Skemaet taget sit udgangspunkt i en virksomhed med fuldt momsfradrag. Andre virksomhedstyper kan have andre fradragsrettigheder.

Nyheden er forfattet og offentliggjort af Dansk Revision den 27. februar 2024.

Ejendomsbeskatning af ejendomme tinglyst
under personligt ejerskab

Når en ejendom er tinglyst under ejerskab af en person og ikke en virksomhed, så vil opkrævningen af ejendomsskat ske via vedkommendes forskudsopgørelse.

Det er gældende for alle ejerbolig, sommerhuse, landbrugsejendomme og skovejendomme, som er tinglyst under dit personlige ejerskab.   Hvis du udlejer et enfamiliehus, der er tinglyst under personligt ejerskab og ikke af en virksomhed, så vil ejendomsskatten ligeledes blive indregnet i din forskudsopgørelse.

Ejendomsbeskatning af ejendomme tinglyst
under ejerskab af en virksomhed

Hvis en ejendom er tinglyst under ejerskab af en virksomhed, så vil ejendomsbeskatningen blive opkrævet i to årlige rater via virksomhedens skattekonto.

Ejendomsskatten kan dog ikke øremærkes på virksomhedens skattekonto. Betaling indgår derfor på lige fod med de resterende betalinger, som der måtte ske via virksomhedens skattekonto. Hvis virksomheden har gæld, så vil indbetalinger på skattekontoen dække den ældste gæld først.

Ejendomsskatten for virksomheder er dog fortsat en driftsomkostning. Det betyder, at hvis en erhvervsejendom fremgår af en persons forskudsopgørelse, og ejendomsskatten opkræves over denne, så vil betalingen af driftsomkostningen indgå i den skattebetaling, som er privat. Dette er derfor en hævning i virksomhedsordningen, hvorfor der herefter skal ske en afregning.

Hvis du er i tvivl om hvordan denne afregning bør ske eller du har behov for rådgivning om hvordan denne hævning bør bogføres, så kontakt en af vores revisorer. Vi sikrer dig at du overholder gældende lovgivning, og at du står stærkt, når du driver virksomhed.

Hvad er personalegoder?

Personalegoder er et begreb, som indebærer mange goder. I skattemæssig forstand betragtes fri bil, fri telefon, computer og internet, fri kost og logi, fri helårsbolig, fri sommerbolig, sundhedsydelser og arbejdsgiverbetalt uddannelse som personalegoder.

Personalegoder kan derfor være konstante i hele arbejdsforholdet, men de kan også variere. Hvis en arbejdsgiver f.eks. investerer i en medarbejder via en arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, så er dette en varierende personalegode, som man som medarbejder beskattes af i den periode, hvor man er indskrevet på uddannelsen. Medarbejderen beskattes dog ikke af denne personalegode i det resterende arbejdsforhold. Det er altid arbejdsgiver, som bestemmer hvilke personalegoder, medarbejderne skal have til rådighed. Ofte er det dog muligt at forhandle med sin arbejdsgiver om forlængelse af eksisterende eller nye personalegoder.

Beskatning af personalegoder

Beskatningen af personalegoder stiger samlet set i 2024. Følgende oversigt tager udgangspunkt i de mest benyttede personalegoder. Hvis du vil vide mere om beskatning af personalegoder, som ikke fremgår af nedenstående tabel, så kontakt en revisor fra KAMPER+ANDERSEN. Vi sikrer dig et godt økonomisk overblik.

Personalegoder2024
Telefon
Årlig beskatning af fri telefon 3.200, – DKK.
Månedlig beskatning af fri telefon 267,- DKK.
Internet
Bredbånd, hvis opkobling til arbejdsgivers netværkSkattefrit
Bredbånd, hvis ikke opkobling til arbejdsgivers netværkInkluderet i fri telefon
Sommerbolig
Værdi af fri sommerbolig (ugerne 22-34)0,50% per uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger)0,25%

Værdien af fri sommerbolig i ugerne 22 – 34 samt øvrige uger er uændret fra 2023. Det gør sig ligeledes gældende ved bredbånd, som er koblet op til arbejdsgivers netværk.

Hvem indbretter?

Det er medarbejderens ansvar at sikre, at de indberetter og indbetaler den SKAT, som de er forpligtet til. Det er derfor ikke arbejdsgiveren som har til opgave at indberette en medarbejders personalegoder. Alle medarbejdere er derfor forpligtet til at indberette og indbetale SKAT af personalegoder. Du kan indberette dine eksisterende eller nye personalegoder via din forskudsopgørelse.

Læs mere om beskatning af personalegoder her.

Hvad er befordring?

Befordring er ensbetydende med en persons daglige eller regelmæssige transport fra en destination til en anden. Det kan f.eks. være den regelmæssige transport mellem din hjemmeadresse og din arbejdsadresse. Befordringsfradraget er derfor lig med det fradrag, som man tidligere har omtalt som kørselsfradrag.

Befordringsfradrag for ansatte i 2023

Befordringsfradraget i 2023 har tidligere været følgende:

Befordringsfradrag mellem bopæl og arbejde:2023
De første 24 km. Intet fradrag
25 – 120 km 2,19 kr. per. km.
Over 120 km1,10 kr. per. km.
Over 120 km i visse kommuner2,19 kr. per. km.

Din indtægt har dog også betydning for dit befordringsfradrag. Indtægtsgrænsen for ekstra befordringsfradrag i 2023 var 303.000, – DKK.

Befordringsfradrag for ansatte i 2024

Befordringsfradraget i 2024 stiger samlet set. De nye satser bliver følgende:

Befordringsfradrag mellem bopæl og arbejde:2024
De første 24 km. Intet fradrag
25 – 120 km 2,23 kr. per. km.
Over 120 km1,12 kr. per. km.
Over 120 km i visse kommuner2,23 kr. per. km.

Indtægtsgrænsen for ekstra befordringsfradrag i 2024 er 313.700, – DKK.

Der sker dog også en stigning i forbindelse med erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse. Det kan være relevant for dig, som transporterer dig rundt i forbindelse med udførelse af dit daglige arbejde. Det er dog meget vigtigt, at man er opmærksom på denne stigning, hvis man har ansatte, som transporterer sig rundt i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver.

Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse

Den erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse er relevant for dig, som regelmæssigt transporterer dig rundt i forbindelse med udførelse af dit arbejde. Det kan f.eks. være hvis du kører til og fra møder som konsulent eller hvis du kører ud for at sælge en vare eller en ydelse.

Satsen for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse i 2024 er følgende:

Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse:2024
Kørsel i egen bil indtil 20.000 km pr. år3,79 kr. per. km.
Kørsel i egen bil over 20.000 km pr. år2,23 kr. per. km.
Kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul0,62 kr. per. km.

Hvis du er ansat, og du regelmæssigt transportere dig rundt i forbindelse med udførelse af dit arbejde, så er det din arbejdsgiver, som indberetter og udbetaler den erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse.

Hvis du har ansatte, som regelmæssigt transporterer sig rundt i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver, så er det din opgave, at sikre, at medarbejderen modtager den erhvervsmæssige befordringsgodtgørelse som vedkommende har krav på. Hvis du ikke ønsker at skulle indberette og udbetale erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse, så kan du vælge at stille fri bil til rådighed for dine medarbejdere.

Hvis du ikke var til stede ved Nykøbing F. Håndboldklubs arrangement for partnere, så kan du læse lidt mere om hvilke svar Peter Kamper og Martin Andersen gav under interviewet med Borre i SPAR NORD BOXEN.

Hvordan står det til i revisorligaen?

Hos KAMPER+ANDERSEN ser vi lige nu ind i en masse spændende udfordringer og et helt nyt regelsæt, men vi gør os umage. Vi formår derfor virkelig at gribe de mange bolde der bliver kastet til os, og vores afleveringer er stabile hele vejen igennem, så det er superpositivt” – udtaler Martin Andersen.

“Ja absolut, men altså … revisor-ligaen er jo benhård. Det er jeg også sikker på at flere af vores kollegaer her i aften kan bekræfte. Hele revisorligaen oplever lige nu et stort pres med endnu flere kampe. Vi mærker derfor også at vores hold er meget eftertragtet. Der er rigtig mange erhvervskunder, som ønsker, at vi kommer på banen i deres virksomhed” – udtaler Peter Kamper.

Hvilken holdopstilling kommer I med denne sæson?

I den her sæson har vi fokus på at være hurtigere og endnu mere skarpe i vores angrebspositioner. Vi har derfor rykket lidt på positionerne og udskiftet enkelte spillere fra sidste sæson. Vi har bl.a. skrevet kontrakt med Andersen Revision, som har Martin Andersen som anfører, og nu skabt et helt fantastisk hold, som virkelig kan komme frem over banen” – udtaler Peter Kamper.

Har I skiftet hjemmebane?

Nej, vi har ikke skiftet hjemmebane. Vores hjemmebane er er fortsat i Toldbodgade 11 i Nykøbing Falster. Der har vi tidligere vundet adskillige hjemmekampe, og det forventer vi også at gøre i fremtiden, nu med Martin Andersen ombord.” fortæller Peter Kamper.

Har I skiftet hjemmebane?

Nej, vi har ikke skiftet hjemmebane. Vores hjemmebane er er fortsat i Toldbodgade 11 i Nykøbing Falster. Der har vi tidligere vundet adskillige hjemmekampe, og det forventer vi også at gøre i fremtiden, nu med Martin Andersen ombord.” fortæller Peter Kamper.

Vi håber, at alle vores kunde, samarbejdspartnere og professionelle relationer har fået svar på alle spørgsmål. Hvis du er i tvivl om noget eller ønsker svar på et specifikt spørgsmål, så er du naturligvis altid velkommen til at kontakte KAMPER+ANDERSEN. Vores rådgivning sikrer dig, at du står stærkest muligt, når du driver virksomhed.

Den nye bogføringslov foreskriver, at virksomheder og erhvervsdrivende fonde fra næstkommende regnskabsår, som begynder den 1. juli 2024, skal anvende et bogføringssystem, som er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen fastsatte i februar 2023 nye krav til virksomhedernes standard bogføringssystemer. Det omfatter bl.a. krav til bilagsopbevaring, IT-sikkerhed og automatisering.

Det har medført at Erhvervsstyrelsen nu har udarbejdet en fortegnelse over godkendte bogføringssystemer, som skal anvendes af virksomheder og erhvervsdrivende fonde, der er underlagt årsregnskabsloven, fra 1. juli 2024.

Du kan se fortegnelsen over godkendte standard bogføringssystemer 

De registrerede bogføringssystemer i fortegnelsen er listet i tilfældig rækkefølge og listen opdateres løbende. Hvis du på nuværende tidspunkt ikke kan finde dit bogføringssystem i fortegnelsen, så kan det være fordi bogføringssystemet stadig er under gennemgang af Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder med eget specialudviklet digitalt bogføringssystem

Nogle virksomheder anvender deres eget specialudviklede og digitale bogføringssystem. Erhvervsstyrelsen stiller på nuværende tidspunkt ikke krav til at virksomhederne skal skifte dette bogføringssystem ud med et standardbogføringssystem, men oplyser følgende:

“Virksomheder, der anvender et specialudviklet digitalt bogføringssystem, er selv ansvarlige for at sikre, at systemet opfylder kravene.” – Erhvervsstyrelsen, Fortegnelse over registrerede bogføringssystemer, opdateret 11. januar 2024.

Kravene til specialudviklede systemer forventes at blive offentliggjort i begyndelsen af 2024.

Har du brug for rådgivning?

Har du brug for rådgivning om hvilket bogføringssystem du bør anvende eller om din virksomheds specialudviklede og digitale bogføringssystem lever op til kravene fastsat af Erhvervsstyrelsen, så kontakt KAMPER+ANDERSEN. Vi er eksperter i økonomisk rådgivning og revision.

Næste side »